Loading
 • Servis vatrogasnih aparata
  SERVIS VATROGASNIH APARATA

  Servis vatrogasnih aparata

  Jedna od osnovnih djelatnosti svake firme koja se bavi zaštitom od požara jeste i servis vatrogasnih aparata. Pravilno i redovno održavanje vatrogasnih aparata neophodno je da bi se obezbjedila maksimalna efikasnost i ispravnost prilikom upotrebe. Takođe, za svakog vlasnika vatrogasnih aparata, servis je ujedno i zakonska obaveza prema Pravilniku o izboru i održavanju aparata za gašenje požara. Redovno održavanje aparata obuhvata periodične i kontrolne preglede, koji se rade prema uputstvima proizvođača. Firma Granulo – RE d.o.o nudi Vam usluge održavanja vatrogasnih aparata sa stručnim kadrom i modernom opremom čime Vam garantujemo sigurnost i zadovoljstvo.

 • Izrada planova zaštite od požara
  IZRADA PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA

  Izrada planova zaštite od požara

  Planom zaštite od požara pravi se analiza ugroženosti od požara te se utvrđuju mjere i poslovi zaštite od požara koje je obavezno poduzimati i sprovoditi. Cilj donošenja plana je otklanjanje potencijalnih opasnosti od nastanka požara, pravovremeno otkrivanje požara, sprečavanje širenja, njegovo gašenje, te spašavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom. Planom se utvrđuju osnovne mjere zaštite od požara, organizacija zaštite od požara, sistem veza i obavještavanja u slučaju pojave požara, postupak u slučaju pojave požara, način rukovođenja akcijom gašenja požara i spašavanja zaposlenika ugroženih požarom, tehnička oprema i sredstva za gašenje požara i način obezbjeđenja potrebne vode za gašenje, način obezbjeđenja požarnih puteva, prolaza i prilaza, mjere unapređenja zaštite od požara, obrazovne aktivnosti iz domena zaštite od požara, način i izvori finansiranja zaštite od požara i mjere obezbjeđenja izvršenja plana. Granulo – RE d.o.o je od nadležnih institucija ovlašteno preduzeće(više o tome ovdje) za izradu plana zaštite od požara i spremno je da odgovori na Vaše zahtjeve.

 • Ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija
  ISPITIVANJE ELEKTRO I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA

  Ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija

  Svrha periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja elektroenergetskih postrojenja, električnih uređaja i električnih instalacija je održavanje ispravnosti i sigurnosti funkcioniranja postrojenja, uređaja i instalacija i sprečavanje nastanka povreda na radu prilikom njihove izgradnje, završnih ispitivanja, upotrebe i održavanja. Pod pojmom „električne instalacije“ podrazumijeva se skup opreme, pribora i vodova niskog napona koji služe za vođenje električne energije prema potrošačima, kao i za sve druge namjene, u šta se ubrajaju i gromobranske instalacije čija je svrha zaštita objekata od atmosferskog pražnjenja. Granulo – RE d.o.o je ovlašteno za vršenje navedenih ispitivanja od nadležnih institucija(više o tome ovdje) te može odgovoriti na Vaše potrebe za ovom uslugom.

 • Izrada pravilnika zaštite od požara
  IZRADA PRAVILNIKA ZAŠTITE OD POŽARA

  Izrada pravilnika zaštite od požara

  Pravilnikom o zaštiti od požara utvrđuje se skup mjera i radnji, kao i vrsta, količina, raspored sredstava za sprečavanje izbijanja i širenja požara, kao i spašavanje ljudi i materijalnih dobara, te prava, obaveze i odgovornosti organa i lica u slučaju izbijanja požara i druga pitanja vezana za otkrivanje, sprečavanje i preduzimanje preventivnih mjera zaštite od požara. Granulo – RE d.o.o Vam i ovdje može ponuditi svoju stručnost i garantovati kvalitet usluge.

 • Izrada procjene ugroženosti od požara
  IZRADA PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA

  Izrada procjene ugroženosti od požara

  Procjene ugroženosti od požara, kao sastavni dio procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća, predstavlja osnovni dokument za izradu Plana zaštite od požara kantona, odnosno općine, grada i pravnih lica, koji su regulisani Uredbom o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara(«Službene novine Federacije BiH», br. 23/04 i 38/06). Procjenjivanje ima za cilj da se analiziraju i procijene sva pitanja vezana za izradu planova zaštite od požara, i to: rizici, odnosno uzroci koji mogu dovesti do nastanka požara na području za koje se izrađuje procjena ugroženosti; posljedice koje mogu nastati po ljude i materijalna dobra; utvrđivanje odgovarajuće organizacije zaštite od požara u cilju sprečavanja nastajanja požara, odnosno na spašavanju ljudi i materijalnih dobara; procjena potreba i mogućnosti u obezbjeđenju ljudskih i materijalnih potencijala neophodnih za ostvarivanje procijenjene organizacije zaštite od požara, i druga pitanja kojim se smanjuju rizici i uzroci nastajanja požara. Naša firma Vam i u ovoj oblasti nudi kvalitetne i stručne usluge.

 • Izrada elaborata zaštite od požara
  IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA

  Izrada elaborata zaštite od požara

  Elaborat predstavlja skup podataka (zahtjeva i/ili ograničenja) o sistemskoj zaštiti od požara građevine, a sastoji se od tekstualnog dijela i grafičkih priloga. Sistemska zaštita od požara građevine podrazumijeva organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za otklanjanje opasnosti od nastanka požara u građevini, rano otkrivanje požara u građevini, obavještavanje korisnika građevine o izbijanju požara, sprječavanje širenja požara i dima u građevini te efikasno gašenje požara u građevini, sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom građevine, sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara u građevini. Tekstualni dio elaborata sastoji se od općeg i stručnog dijela. Podaci iz elaborata služe za projektovanje mjera zaštite od požara pri izradi glavnog projekta građevine u cilju ispunjavanja bitnog zahtjeva zaštite od požara.

 • Ispitivanje i servis sprinkler sistema
  ISPITIVANJE I SERVIS SPRINKLER SISTEMA

  Ispitivanje i servis sprinkler sistema

  Vršimo periodične preglede kao i servis sprinkler sistema. Sprinkler sistem koristi vodu za gašenje požara. Ključni element u ovom sistemu je sprinkler mlaznica koja reagira na porast temperature. Prilikom pojave požara i porasta temperature dolazi do aktiviranja sprinkler mlaznica, čime je omogućen protok vode kroz cjevovod.